Zasiłek pogrzebowy przysługuje tej osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Trzeba wiedzieć, że uprawnieni są do niego członkowie rodziny, za których uznaje się: małżonka (wdowę i wdowca, także w separacji), rodziców, ojczyma, macochę i dzieci (własne, małżonka, przysposobione). Oraz rodzeństwo, dziadków, wnuków oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Ponadto zasiłek może być przyznany także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej. O ile oczywiście pokryli koszty pogrzebu.

Należy wiedzieć, że zasiłek przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczeniowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), osoby pobierającej emeryturę, rentę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne. Albo kiedy osoba zmarła spełniała warunki, aby otrzymać emeryturę lub rentę. Jedną z możliwości jest też sytuacja, kiedy zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po jego ustaniu. Zasiłek zostanie również przyznany w razie śmierci członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę i rentę. W tym wypadku wystarczy, że osoba wnioskująca o zasiłek jest objęta ubezpieczeniem w ZUS, pobiera emeryturę i rentę.

Wysokość zasiłku wynosi obecnie 4 tysiące złotych dla osób bliskich (niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu). Pozostałym osobom uprawnionym zasiłek przysługuje do wysokości kosztów pogrzebu (nie więcej niż 4 tysiące złotych). Warto też wiedzieć o tym, że jeśli koszty pogrzebu opłacało więcej osób, wówczas zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie do wydatków.

Obszerna dodatkowa uwaga – wniosek o wypłatę zasiłku (Z-12) składa się w ZUS wraz z potrzebnymi dokumentami. Są to między innymi: odpis skrócony aktu zgonu, rachunki dotyczące pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wniosek o zasiłek trzeba złożyć w ciągu roku czasu (12 miesięcy) od dnia (momentu) śmierci osoby, po której przysługuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię